شرکت سازنده تضمین محصول خود را منوط به انجام به موقع سرویس‏ها و استفاده از قطعات اصلی اعلام نموده است و خود در راستای رسیدن به این هدف از همکاری شرکت‏های تخصصی و باسابقه در تامین قطعات خود بهره گرفته است. در این عرصه مصرف کننده به طور متمرکز از طریق یک شرکت خدمات تامین کلیه قطعات را به صورت اصلی دریافت می‏نماید.