مزيت خاص دستگاه های پيشنهاد شده این شرکت انجام عمليات كوپل در كمپاني سازنده موتور (Cummins)   و ارائه دستگاه به صورت Package  كامل به همراه تابلوهاي كنترل فابريك و منحصر به فرد كمپاني Cummins  ساخت آمريكا مي باشد.

با توجه به ساخت و مونتاژ كليه قسمت هاي بكار رفته در دستگاه های پيشنهادي در مجموعه كمپانيCumminsPower  كه امتياز منحصر بفرد آن ميباشد. واقعيت مذكور باعث گرديده است كه تنها يك مرجع مطمئن و هماهنگ پاسخگوي كليه نيازهاي مرتبط با خدمات پس از فروش آن باشد.

ديزل ژنراتورهاي پيشنهاد شده اين شركت كه در مجموعه كمپاني Cummins كوپله ميشود نسبت به ديزل ژنراتورهاي مشابهي كه با موتور Cummins و ژنراتور Stamford در شركت هاي كوپله كار متفرقه داخل يا خارج از كشور مونتاژ مي شوند از دو امتياز ويژه و انحصاري برخوردار هستند نخست اينكه موتور و ژنراتور بكار رفته در دستگاه هاي پيشنهادي اين شركت از ابتدا جهت كاربرد در ديزل ژنراتور طراحي و ساخته شده اند و  با عنوان G.Drive از ساير محصولاتي كه براي مصارف عمومي توليد مي گردند متمايز مي شوند و دوم اينكه تابلوي PCC*  ساخت ONAN آمریکا، انحصاراً در ساخت اين دستگاه ها استفاده ميشود و در اختيار ساير كوپله كنندگان قرار نمي گيرد.

* (power command control)