محصولات بدون صدا 275تا 650  kVA

Model Name

Canopy Type

Noise Level

LWA

dBA @ 1m*

dBA @ 7m*

C275 D5

SE-6F

97

77

69

C300 D5

SE-6F

97

77

69

C330 D5

SE-6F

97

77

69

C350 D5

SE-6F

98

77

70

C400 D5

SE-6F

99

78

71

C440 D5

SE-6F

99

78

71

C500 D5

SE-6F

99

78

71

C550 D5

SE-6F

100

79

72

* 75% load