محصولات پوشش دار به نحوی طراحی شده اند که علاوه بر دارا بودن ویژگی های استاندارد اروپا از سطح کیفی بالاتر از آن نیز برخوردار باشند. طراحی این محصولات به صورتی است که مستقیما می توانند با محصولات بدون پوشش رقابت کنند و انعطاف پذیری در مصرف و دسترسی را به همراه داشته باشند.