ژنراتورهای 700تا 3300 kVA

Model Name

Engine  Type

DFGB

VTA28G5

C825 D5

QSK23G3

C825 D5E

KTA38G7

DFGD

VTA28G5

C900 D5

QSK23G3

C900 D5E

KTA38G7

C1000 D5E

KTA38G7

DFJC

KTA38G3

DFHC

QST30G4

C1100 D5e

KTA50G7

DFHD

QST30G4

DFJC

KTA38G5

C1400 D5

KTA50G3

C1400C D5E

KTA50G7

C1675 D5

KTA50G8

C1675 D5A

KTA50GS8

C1760 D5E

QSK60GS3

C2000 D5

QSK60G3

C2000 D5E

QSK60GS3

C2250 D5

QSK60G4

C2500 D5A

QSK60G8

C2750 D5

QSK78G9

C3000 D5

QSK78G9

DQLB

QSK78G6