محصولات بدون پوشش جدید پیشنهاد شده، تمام موارد مورد نیاز برای کاهش دادن هزینه های نصب را دارا می باشند. این محصولات به تانک سوخت با ظرفیت بالا، باتری، تابلوی کنترل دستی و اتوماتیک(PCC 0300 and Pcc 1301)، کلید اتوماتیک 4پنل و منبع اگزوز صنعتی مجهز Moneygram money order شده اند. شاسی این دستگاه ها دارای سطح اتکاء کامل و 4 پایه جهت حمل می باشد.